10
NOV
2017

Školy proti segregácii

Metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov

Cieľom tejto príčučky je informovať tvorcov škol- skej politiky, zriaďovateľov škôl, riaditeľov a pedaógov o rôznych kontextoch, preja- voch a dôsledkoch segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku. Príručka však uvádza najmä preventívne a intervenčné opatrenia na jej odstránenie, či už na úrovni školského systému, alebo samotného prostredia škôl.Veríme, že metodická príručka bude inšpirovať nie len samotných tvorcov školskej politiky, zriaďovateľov, riaditeľov a pedagógov, ale napokon všetkých aktérov, ktorí majú úprimný záujem riešiť problém segregácie rómskych detí v slovenských školách.

Školy proti segregácii