11
AUG
2017

Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch

Otázky a problémy týkajúce sa rómskeho etnika sa stali v poslednom období pomer- ne frekventovanou témou verejnej politiky a mediálneho sveta na Slovensku i v me- dzinárodnom kontexte. Opätovne sa ukazuje, že táto problematika je jednou z bo- lestivých tém členských krajín EÚ, ktorú nedokážu funkčne, spravodlivo a v intenciách liberálno-demokratických tradícií riešiť. Predkladaná štúdia je prí- spevkom k riešeniu danej problematiky v oblasti vytvárania spoločenských, politic- kých a pedagogických podmienok pre úspešnú inklúziu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do štandardných podmienok školského vzdelávania. Pochopenie inklúzie a inkluzívneho vzdelávania však znamená presadzovanie no- vého spôsobu myslenia. Zavedenie inkluzívneho vzdelávania je dlhodobý proces, aplikácia ktorého si vyžaduje mnoho úsilia a nančnej podpory štátu.

30. októbra 2012 Krajský súd v Prešove rozhodol, že umiestnením rómskych žiakov do oddelených tried Základná škola v obci Šarišské Michaľany porušila zásadu rovnakého zaobchádzania, ktorú vyžaduje antidiskriminačný aj školský zákon. Súd tiež rozhodol, že vytváranie rómskych tried bolo na úkor ľudskej dôstojnosti a nariadil škole zmeniť podmienky výuky rómskych žiakov do začiatku ďalšieho školského roka 2013/2014.

Príbeh školy v Šarišských Michaľanoch