Náš tím

Mgr. Vlado Rafael,PhD., riaditeľ

Riaditeľ

+421 902 719 236

Vlado Rafael (1979) získal magisterský titul v odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004 , doktorát z pedagogiky v Ústave humanitných štúdií, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, pod vedením profesora Mirona Zelinu. Jeho dizertačná práca, obhájená v roku 2008 je zameraná na segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Počas doktorandského štúdia, pracoval ako dobrovoľník so znevýhodnenými deťmi, okrem iného, aj v krízovom centre. Študoval angličtinu na Americkej univerzite v Bulharsku, po dobu jedného roka (2010) a absolvoval dvojmesačnú stáž v OSI v Education Support Program v Londýne (2011). Vlado začal svoju profesionálnu kariéru v Open Society Foundation v Bratislave v roku 2006 ako odborník na vzdelávanie. Koordinoval viaceré iniciatívy, ktoré sa usilovali o zavedenie multikultúrnej výchovy v štátnom vzdelávacom programe a uľahčiť odstránenie segregácie rómskych detí. Editoval niekoľko kľúčových publikácií v tejto oblasti: Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku(NOS-OSF, 2011). Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (NOS-OSF, 2013). Vo februári 2013 Vlado odišiel z Nadácie otvorenej spoločnosti, aby začal viesť Občianske združenie eduRoma, ktorého hlavným cieľom je rozvíjať prvý model desegregácie a inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom poskytovania odbornej asistencie základnej škole v Šarišských Michaľanoch. V apríli 2013 bol vymenovaný za člena Kurikulárnej rady, poradného orgánu Ministerstva školstva SR. Pravidelne publikuje v Denníku SME. V roku 2007 mu vyšla zbierka básní Cudzie Krídla.

Bc. Monika Komorová
Bc. Monika Komorová

Programová koordinátorka

+421 903 919 861

Monika Komorová (1991) ukončila bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ, Ústave romologických štúdií v študijnom odbore sociálne služby a poradenstvo. Svoje teoretické i praktické poznatky využila na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, kde v akademickom roku 2012/ 2013 vykonávala svoju odbornú prax. Počas štúdia na univerzite, v akademickom roku 2013/ 2014, vykonávala svoju odbornú prax aj v Kreatíve, zariadení sociálnych služieb v Klasove, kde pôsobila na výchovnom oddelení. Bakalárske štúdium ukončila zložením štátnej skúšky a záverečnou bakalárskou prácou, v ktorej sa venovala determinantom, ktoré ovplyvňujú školskú dochádzku rómskych žiakov. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na magisterskom stupni štúdia.

Mgr. Eva Mazárová

Koordinátorka dobrovoľníckeho programu

+ 421 903 903 050

http://info@eduroma.sk

Eva Mazárová (1988) získala magisterský titul v odbore etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2013. Jej diplomová práca sa zaoberá interpretáciou a vnímaním priestoru ako antropologického fenoménu u segregovaných Rómov.  Absolvovala päťmesačnú stáž  na Karlovej univerzite v Prahe, FF v Ústave etnológie a tiež na Katedre stredoeurópskych štúdií v odbore Romistika (2012). Po skončení vysokej školy pôsobila ako kustód a lektorka v Baníckom múzeu v Gelnici. Momentálne sa okrem skúmania priestoru mesta z antropologického hľadiska, venuje i prejavom religiozity u Rómov na východnom Slovensku a učí v súkromnom umelecko-vzdelávacom zariadení. V roku 2015 publikovala odbornú štúdiu v monografii SAV „Čierno-biele svety“ venujúcej sa téme Rómov žijúcich v majoritnej spoločnosti na Slovensku. V eduRome koordinuje dobrovoľnícky program a venuje sa publikačnej a výskumnej činnosti.

 

 

 

 

 


Tím dobrovoľníkov

Milan Pohlodko
Simona Mitrášová
Antónia Ilkivová
Denisa Mitrášová
Radoslav Legdan
Kamil Roško
Jana Kovková
Mirka Cipínová

Správna rada

PaedDr. Stanislav Cina

Stanislav Cina (1972) ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl. Hneď po absolvovaní štúdia ostal pracovať na Katedre rómskej kultúry ako odborný asistent. Neskôr sa venoval pedagogickej praxe na základnej škole a v centre voľného času v Stropkove. Externe i naďalej pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, kde sa upriamuje najmä na rómsky jazyk. V roku 2008 patril medzi signatárov Štandardizácie rómskeho jazyka na Slovensku. Je autorom niekoľkých publikácií pre učiteľov, ktorí vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súčasnosti sa podieľa na vzdelávaní pedagogických zamestnancov v rámci národných projektov.

Mgr. Monika Duždová

Mgr. Monika Duždová (1968) v roku 2001 zmaturovala na Gymnáziu v Sabinove. V roku 2001 – 2002 pracovala na Úrade Práce v Sabinove v APTP (aktívna politika trhu práce), paralelne spolupracovala aj so Slovenským Rozhlasom, kde sa podieľala na príprave rómskych relácií. Od roku 2002 – 2003 pracovala v Rómskej tlačovej agentúre (RPA) v Košiciach ako redaktorka. V roku 2004 začala pracovať na jednej z prešovských základných škôl ako asistentka učiteľa. Túto prácu vykonávala do roku 2006. V roku 2009 nastúpila na VŠMP ISM SLOVAKIA v Prešove, kde v roku 2012 obhájila bakalársky titul v odbore Sociálne služby a poradenstvo. V auguste ukončila štúdium na magisterskom stupni v odbore Sociálna práca na VŠ sv. Ažbety v Prešove. Do augusta 2014 pracovala ako pedagogická asistentka v Základnej škole v Šarišských Michaľanoch, kde sa venovala rómskym žiakom v oblasti doučovania, efektívneho využívania voľného času a kultúrnej činnosti ako aj monitorovaniu ich rodinného zázemia a iným sociálnym problémom v blízkej osade. Od septembra 2014 pôsobí v Anglicku kde sa venuje vzdelávaniu rómskych detí. S OZ eduRoma intenzívne spolupracuje od začiatku ich činnosti v ZŠ v Šarišských Michaľanoch.

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Rastislav Rosinský (1973) absolvoval PF UKF v Nitre v roku 1995 v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Po absolvovaní učiteľskej praxe pokračoval ďalej v štúdiu a v roku 1999 obhájil dizertačnú prácu v odbore Technológia vzdelávania. Titul docent obhájil v odbore Predškolská a elementárna pedagogika uskutočnil na PF Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2009. Od roku 2000 sa venuje problematike edukácie najmä rómskych žiakov, najprv ako vedecký pracovník, v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu romologických štúdii FSVaZ UKF v Nitre. Je autorom a spoluautorom 8 monografii, 4 vysokoškolských učebníc, desiatok článkov v domácich a zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch s domácimi a zahraničnými ohlasmi. Riešil niekoľko vedeckých projektov na národnej aj európskej úrovni, absolvoval viacero stáží na univerzitách v Európe. Je členom mnohých komisii na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.